Geen categorie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

ARTIKEL 1 Algemeen

1.1 Op alle door MZA meubel hierna te noemen verkoper, uitgebrachte offertes en

aangegane overeenkomsten tot het leveren van goederen, het verrichten van

werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen verkoper en zijn

wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasbaar.

Afwijkingen daarvan moeten schriftelijk worden overeengekomen. Verwijzingen

door de wederpartij naar eigen inkoop of andere voorwaarden binden verkoper niet.

1.2 Een overeenkomst welke met de verkoper is gesloten, blijft bij het niet rechtsgeldig

zijn van een of meer bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden voor het

overige onverminderd van kracht.

ARTIKEL 2 Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle

transacties en overeenkomsten met de verkoper, van welke aard dan ook.

ARTIKEL 3 Strijdigheid met andere voorwaarden

3.1 Door onze kopers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij onze

koper de voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen

voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee hebben ingestemd.

ARTIKEL 4 Aanbiedingen/offertes

4.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

aanvaarding wordt genoemd. Niettemin hebben wij het recht om ons aanbod binnen

3 werkdagen nadat het onze kopers heeft bereikt, te herroepen.

4.2 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en

gelden niet automatisch voor na bestellingen.

ARTIKEL 5 Totstandkoming overeenkomsten en bevestigingen

5.1 Overeenkomsten binden ons nadat u het volledige bedrag heeft voldaan.

ARTIKEL 6 Annulering

6.1 Indien koper een met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren is afnemer

annuleringskosten verschuldigd ten bedrage van 30% van het overeenkomstige

factuurbedrag (inclusief BTW)

6.2 Bij annulering van bestelde artikelen wordt het aanbetaalde bedrag in rekening

gebracht.

6.3 Producten die licht beschadigd zijn en producten die in de showroom hebben gestaan worden vaak met korting verkocht. In veel gevallen kun je deze artikelen NIET routeneren. Vaak wordt ook de fabrieksgarantie op beschadigde producten en showmodellen ingetrokken, de enige manier om daar achter te komen is vooraf na te gaan onder welke condities de winkelier zijn uitverkoopproducten verkoopt. Maak dus duidelijk afspraken met de winkel als je licht beschadigd op een product wat als showmodel gebruikt is aanschaft. Het is handig deze afspraken vast te leggen zodat er later tijdstipgeen onduidelijkheid kan ontstaan.

6.4 Producten die op maat zijn gemaakt, volgend de voorkeuren van de consument, hoeven niet retour geaccepteerd te worden, wanneer dit vooraf duidelijk op de website vermeld geeft gestaan.

ARTIKEL 7 Ontbinding

7.1 Indien koper aan een van zijn verplichtingen niet, dan wel dan niet tijdig voldoet

heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden, (dit gebeurd door middel

van een aangetekend schrijven)

7.2 De verkoper heeft het recht op de zelfde wijze te handelen indien:

– Koper surance van betaling aanvraagt,

– Koper in staat van faillissement wordt verklaard,

– Koper (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt,

liquideert of stillegt.

– Op zaken van koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.

7.3 Onder voorgenoemde omstandigheden heeft verkoper het recht de gehele, dan

wel de door ons te bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden.

7.4 Als de verkoper de ontbinding heeft ingeroepen is onze vordering, vermeerderd

met rente, schade en kosten terstond en geheel opeisbaar.

7.5 Onder omstandigheden dat de verkoper goederentour neemt, kan dit alleen

wanneer geen beschadigingen te constateren zijn, onder aftrek van minimaal 30%

op de betaalde koopsom.

ARTIKEL 8 Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:

– In EURO’S of vooraf overeengekomen valuta,

– Inclusief BTW

ARTIKEL 9 Hoeveelheden /prijzen

9.1 de opgegeven maten gelden als indicatief en kunnen in praktijk afwijken. Andere

maten gelden derhalve niet als reden voor weigering van de levering.

ARTIKEL 10 Plaats en wijze van levering

10.1 De termijn van levering begint eerst nadat de order voldaan is.

10.2 De levertijd ligt tussen de 4 en 8 weken tenzij anders overeengekomen. Indien

de levertijd niet haalbaar is moet de verkoper de koper hier tijdig van op de hoogte

stellen en de nieuwe levertijd overeen te komen.

10.3 Plaats van levering is vanuit ons te Rotterdam

10.4 Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandelt

met alle daarvan verbonden rechtsgevolgen.

ARTIKEL 11 Vervoer

11.1 Het risico van of beschadiging van het product die voorwerp van de

overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant

juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van

een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

11.2 Het transport geschiedt zoals met de klant is overeengekomen, thuis op een

adres in Nederland of in het buitenland voor zover is overeengekomen.

11.3 Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer van de koper, zijn de goederen

tijdens het vervoer niet verzekerd. En derhalve risico voor de koper.

ARTIKEL 12 Emballage

12.1 Indien de koper wenst dat de verkoper de emballage mee terug neemt zal de

verkoper dit doen.

ARTIKEL 13 Reclames

13.1 Reclames dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de

goederen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt.

13.2 Niet zichtbare gebreken dienen door afnemer binnen 2 dagen, na ontdekking,

doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, aan ons schriftelijk te worden vermeld.

13.3 Zichtbare tekorten/gebrekken en/of schades die aflevering al worden

geconstateerd, dienen door afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument,

kenbaar te worden gemaakt.

indien bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief geen opmerking is gemaakt

met betrekking tot eventuele beschadigde verpakking en/of emballage, geldt zulks als

volledig bewijs dat koper de goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in dergelijke

en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

13.4 Het enkele feit dat wij een reclame/kracht onderzoeken impliceert niet

automatisch, dat wij enige aansprakelijkheid terzake erkennen.

13.5 De klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige

omschrijving van het gebrek ondersteunt met fotomateriaal, alsmede een opgave van

verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid, dat de geleverde en door afnemer

afgekeurde goederen identiek zijn.

13.6 De artikelen waarop de klachten betrekking moeten ter bezichtiging voor ons

beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de

gebrekken werden geconstateerd.

13.7 Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen, kan dat geen

aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een

dergelijke geval redelijkerwijs niet als bruikbaar te beschouwen is.

13.8 Indien de koper de klacht terecht heeft geuit, hebben wij de keuze het afgekeurde

product voor onze rekening te vervangen, te crediteren voor een bedrag gelijk aan de

door afnemer verschuldigde prijs of een gedeeltelijke vergoeding te verstrekken voor

het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door ons net vergoed.

13.9 In geval van totale vervanging of vergoeding van artikelen wordt rekening

gehouden met het reeds verbruikte deel ervan.

13.10 Afnemer zal het afgekeurde product aan ons retounerenna onze voorafgaande

schriftelijke toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden, tenzij anders wordt

overeengekomen.

13.11 Elke aanspraak op generatie vervalt nadat koper het gekochte in gebruik heeft

genomen, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, dan wel aan derden heeft

doorgeleverd, tenzij koper aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de

reclame in een eerder stadium aan ons kenbaar te maken.

ARTIKEL 14 Betaling

  1. 1 De betaling van bestelde goederen dient vooraf plaats te vinden. Via de door de

verkoper aangegeven betalingsmethode.

14.2 Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door koper aan zijn verplichtingen tot

betaling, geeft ons het recht nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst

onderzijds op te schorten totdat door koper wel aan deze verplichting is voldaan. te

onzerkeuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons

recht op schadevergoeding in verband met de latere dan wel de niet uitvoering van de

overeenkomst.

ARTIKEL 15 overmacht

15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen

daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch

waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

15.2 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort,

zolang de overmacht toestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren.

Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat

wij gehouden zijn aan opdracht geven enige schade te vergoeden.

15.3 Indien de overmachtstoestand aan onze zijde langer dan een maand duurt, dan

heeft de koper het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, echter zonder dat

zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden

schade.

ARTIKEL 16 Garantie

16.1 Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarde genoemde beperkingen,

garanderen bij de deugelijkheid van de door ons geleverde producten, bij normaal

gebruik.

16.2 De garantie begint op de dag van aflevering van het product. De wettelijke termijn

van garantie is hierbij van toepassing.

16.3 Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebrekken waarvan afnemer

aantoont, dat deze voor of binnen de garantie termijn zijn ontstaan, uitsluitend of

overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door ons

gekozen bewerking, dan wel als gevolg van door ons gebruikte ondeugelijke

materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, dan zijn wij niet

aansprakelijk.

16.4 Wij garanderen de bruikbaarheid van onze artikelen bij een ( in branche ) normaal

gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garantie. De

garantie vervalt tevens, indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel

dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd.

16.5 Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van onze garantie, is deze

aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeuglijke artikelen.

16.6 Wij zijn niet tot enige garantie verplicht, indien koper de door ons geleverde

artikelen onvakkundig of onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn

bestemd, verwerkt, bewerkt of gebruikt.

16.7 garantie voorwaarden zijn van de fabrikant niet van prestige meubel. Aan prestige

meubel kan geen rechten worden ontleent.

ARTIKEL 17 Aansprakelijkheid

17.1 Wij zijn niet gehouden tot meer en/ of enige andere schadevergoeding, dan op

grond van de in deze algemene voorwaarden genoemde.

17.2 Onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt

tot die in gevolge de garantie in artikel 16 geschreven.

17.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade,

kosten en rente worden uitdrukkelijk uitgesloten.

17.4 Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds, niet

aansprakelijk voor kosten, schade en rente die direct of indirect het gevolg zijn van,

schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als

gevolg van gebruik van, door of vanwege afnemer aan ons verstrekte gegevens.

Nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de

uitvoering van de overeenkomst. overschrijding van de levertijd ten gevolgen van

buiten onze controle vallende omstandigheden.

17.5 Wij zijn niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel

waarvoor koper het van ons heeft gekocht.

17.6 Hout, rotan e.d. zijn natuurproducten en daarom zijn wij niet aansprakelijk voor

het in het hout optreden en/of aanwezig zijn van kleine scheuren, spleten, kieren,

harskenmerken, kwasten, geringe kleurverschillen en onderling afwijkende nervatuur.

17.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor kleurverschillen ten gevolgen van lichtinval. Voor

beschadigingen aan meubelen die geconstateerd worden nadat de reclame termijn is

vertreken, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden.

17.8 Voor artikelen die gemonteerd moeten worden geldt dat wij niet aansprakelijk zijn,

een verkeerde montage en/of onjuiste toepassing en/of verwerking van onze

materialen, zichtbare beschadigingen die niet op de vrachtbrief staan vermeld, de wijze

van het gebruik, in de meest ruime zin van het woord, van de door ons geleverde

goederen, het oplopen van verwondingen tijdens montage of gebruik, tenzij de

verwonding het gevolg is van een door ons geleverd product, het ontbreken en/of niet

geschikt zijn van de benodigde voorziening.

ARTIKEL 18 Partiele nietigheid

18.1 Indien een van de beding (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene

voorwaarden, dan enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig

mocht zijn, dan wel vernietigt mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud

van het beding, de bedingen van deze algemene voorwaarden onverlet c.q. blijft de

onderliggende overeenkomst tot stand.

18.2 Partijen zullen dan voor nietige c.q. vernietigende passage een regeling treffen,

die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst dan wel met deze

algemene voorwaarden beoogden, het dichts benadert.

ARTIKEL 19 Toepasselijk recht

19.1 Op alle aanbiedingen en alle transacties met de verkoper hoe dan ook genaamd

en uit welke hoofde dan ook, is uitsluitend en alleen van toepassing het Nederlands

recht binnen het koninkrijk.

ARTIKEL 20 Bevoegde rechter

20.1 De rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over de geschillen uit de met ons

gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 21 Vertalingen

21.1 Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht.

Echter de Nederlandse tekst blijft bindend.

ARTIKEL 22 Recht op retour

22.1 De koper heeft recht op retour binnen 7 dagen na levering van het product, als

het product is beschadigd of dan wel niet in juiste toestand de koper heeft bereikt.

De verkoper is verplicht het product om te ruilen.